terapia rodzinna

terapia rodzinna

terapia rodzinna

terapia rodzinna

Konsultacja

Konsultacja
Jest to wstępna diagnoza umożliwiająca przyjrzenie się istocie problemów, zgłaszającej się osoby ...

Rozwój dziecka

Rozwój dziecka
Coraz więcej dzieci jest kierowanych do specjalistów przez ich rodziców lub różne placówki , które zauważają ...

Psychoterapia Ericksonowska

Psychoterapia Ericksonowska
Psychoterapia Ericksonowska charakteryzuje się uruchomieniem u człowieka pozytywnych zmian ...

Psycholog online

pomoc online

Porada internetowa - może być alternatywnym spo­so­bem udzielenia pomocy w nie­któ­rych trudnościach ży­cio­wych (można w ten sposób uzys­kać pomoc np. w sy­tu­ac­jach stresowych, trudnościach w komunikacji z wa­żny­mi osobami, trudnościach wy­cho­waw­czych i opie­ce nad dziećmi, przy trudnościach w podejmowaniu ważnych de­cy­zji).

Czytaj dalej... →