Konsultacja

Konsultacja
Jest to wstępna diagnoza umożliwiająca przyjrzenie się istocie problemów, zgłaszającej się osoby …

Rozwój dziecka

Rozwój dziecka
Coraz więcej dzieci jest kierowanych do specjalistów przez ich rodziców lub różne placówki , które zauważają …

Psychoterapia
Ericksonowska

Psychoterapia Ericksonowska
Psychoterapia Ericksonowska charakteryzuje się uruchomieniem u człowieka pozytywnych zmian poprzez podkreślanie jego …

Psycholog on-line

pomoc online

Porada internetowa – może być alternatywnym spo­so­bem udzielenia pomocy w nie­któ­rych trudnościach ży­cio­wych (można w ten sposób uzys­kać pomoc np. w sy­tu­ac­jach stresowych, trudnościach w komunikacji z wa­żny­mi osobami, trudnościach wy­cho­waw­czych i opie­ce nad dziećmi, przy trudnościach w podejmowaniu ważnych de­cy­zji).
Zobacz więcej →